[1]
Gladkikh, Y.V., Lobyntseva, G.S., Elskaya, A.V., Lukash, L.L., Kozinets, G.P., Rubizov, Y.P., Kovalenko, O.N., Voronin, A.V., Lobyntsev, D.V. and Gladkikh, V.Y. 2005. Cellular and tissue preparations in regenerative medicine (therapy of burn disease). Problems of Cryobiology and Cryomedicine. 15, 3 (Sep. 2005), 409.