[1]
Litvinova, L.S., Shchupletsova, V.V., Khaziakhmatova, O.G., Yurova, K.A., Malashchenko, V.V., Todosenko, N.M., Khlusova, M.Y., Sharkeyev, Y.P., Komarova, E.G., Sedelnikova, M.B., Chaykina, M.V. and Khlusov, I.A. 2018. Migration Ability of Multipotent Mesenchymal Stromal Cells in Cultivation with Relief Calcium Phosphate Coating. Problems of Cryobiology and Cryomedicine. 28, 1 (Mar. 2018), 89–93. DOI:https://doi.org/10.15407/cryo28.01.089.