[1]
Pogorielov, M.V., Deineka, V.N., Vasyliev, R.G., Zubov, D.A., Oleshko, O.N., Liubchak, I.V., Gubar, O.S., Zlatska, O.V., Rodnichenko, A.Y., Vodsedalkova, K. and Berezkinova, L. 2018. PLA Nanofibrous Scaffolds for Full Thickness Wound Healing. Problems of Cryobiology and Cryomedicine. 28, 1 (Mar. 2018), 69–73. DOI:https://doi.org/10.15407/cryo28.01.069.