[1]
Markova, K.V., Ramazanov, V.V. and Bondarenko, V.A. 2009. Osmotic Effect on Human Erythrocyte Detergent Lysis. Problems of Cryobiology and Cryomedicine. 19, 3 (Nov. 2009), 243–253.