[1]
Kovalenko, S.E., Alekseyeva, L.I., Kuleshova, L.G., Kovalenko, I.F., Kholodnyy, V.S., Gordiyenko, E.O. and Gordiyenko, O.I. 2006. Possible Mechanisms of Chlorpromazine Antihemolytic Effect. Problems of Cryobiology and Cryomedicine. 16, 2 (Jun. 2006), 137–146.