[1]
Shablii, V., Kuchma, M., Kyryk, V., Onishchenko, G., Tsupykov, O., Klymenko, P., Kuchuk, O., Gabrielyan, A., Domanskiy, T., Onishchenko, V., Lukash, L. and Lobyntseva, G. 2012. Mesenchymal Stromal Cells from Native and Cryopreserved Human Placenta: Phenotype, Multipotency and In Vivo Migration Potential. Problems of Cryobiology and Cryomedicine. 22, 2 (Jun. 2012), 157–160.