(1)
Lisyany, N. I.; Markova, O. V.; Tsymbalyuk, V. I.; Belskaya, L. N.; Pichkur, L. D.; Semenova, V. M.; Nosov, A. T.; Vaslovich, V. V.; Votyakova, I. A.; Vasilovskaya, S. V. Experience of Use of Simulated Autoimmune Demyelinating Process to Study the Efficiency of Therapeutic Application of Embryonic and Fetal Cells. Probl Cryobiol Cryomed 2005, 15, 349-352.