(1)
Gladkikh, Y. V.; Lobyntseva, G. S.; Elskaya, A. V.; Lukash, L. L.; Kozinets, G. P.; Rubizov, Y. P.; Kovalenko, O. N.; Voronin, A. V.; Lobyntsev, D. V.; Gladkikh, V. Y. Cellular and Tissue Preparations in Regenerative Medicine (therapy of Burn Disease). Probl Cryobiol Cryomed 2005, 15, 409.