(1)
Kotsar, V. L.; Babijchuk, V. G.; Gayevoy, A. V. Effect of Extreme Cryoeffects on Blood Serum Lipid Peroxidation. Probl Cryobiol Cryomed 2005, 15, 496-498.