(1)
Orlova, N. V.; Tsymbal, L. V.; Shpakova, N. M. Diamide Effect on Manifestation of Anti-Hemolytic Activity of Amphiphilic Compounds under Hypertonic Hemolysis of Erythrocytes. Probl Cryobiol Cryomed 2005, 15, 536-537.