(1)
Lobyntseva, G. S.; Gladkikh, Y. V.; Lobyntsev, D. V.; Vorozhka, I. V. Cryobank of Autologous Stem Cells of Human Cord Blood. Probl Cryobiol Cryomed 2005, 15, 552-553.