(1)
Buderatska, N. O.; Gontar, Y. V.; Lavrynenko, S. V.; Ilyin, I. Y.; Parnytska, O. I.; Ilyina, K. I.; Kapustin, E. V. Influence of Cryopreservation by Vitrification on Morphology and Localization of Meiotic Division Spindle of Human Oocytes. Probl Cryobiol Cryomed 2017, 27, 185.