(1)
Litvinova, L. S.; Shchupletsova, V. V.; Khaziakhmatova, O. G.; Yurova, K. A.; Malashchenko, V. V.; Todosenko, N. M.; Khlusova, M. Y.; Sharkeyev, Y. P.; Komarova, E. G.; Sedelnikova, M. B.; Chaykina, M. V.; Khlusov, I. A. Migration Ability of Multipotent Mesenchymal Stromal Cells in Cultivation With Relief Calcium Phosphate Coating. Probl Cryobiol Cryomed 2018, 28, 89-93.