(1)
Golovina , K.; Bobrova , O.; Kovalenko , S. Hypothermic Storage of Ovine Erythrocytes. Probl Cryobiol Cryomed 2020, 30, 288.