(1)
Kiroshka , V.; Bozhkova , Y.; Gavas , A.; Rula , I.; Bondarenko , T.; Semko , G.; Pyatikop, V. Endocrine Function of Ovarian Tissue Grafts After Normo- and Hypothermic Storage. Probl Cryobiol Cryomed 2021, 31, 326–342.