(1)
Kompaniets, A. M.; Nikolenko, O. V.; Chekanova, V. V.; Yesipova, Y. S. Cryoprotective Efficiency of Media Based on Oxyethyl Derivatives of Polyols During Freezing of Human Erythrocytes. Probl Cryobiol Cryomed 2008, 18, 299-301.