(1)
Kovalenko, S. E.; Alekseyeva, L. I.; Kuleshova, L. G.; Kovalenko, I. F.; Kholodnyy, V. S.; Gordiyenko, E. O.; Gordiyenko, O. I. Possible Mechanisms of Chlorpromazine Antihemolytic Effect. Probl Cryobiol Cryomed 2006, 16, 137-146.