(1)
Shablii, V.; Kuchma, M.; Kyryk, V.; Onishchenko, G.; Tsupykov, O.; Klymenko, P.; Kuchuk, O.; Gabrielyan, A.; Domanskiy, T.; Onishchenko, V.; Lukash, L.; Lobyntseva, G. Mesenchymal Stromal Cells from Native and Cryopreserved Human Placenta: Phenotype, Multipotency and In Vivo Migration Potential. Probl Cryobiol Cryomed 2012, 22, 157-160.