Kovalenko, S. E., Alekseyeva, L. I., Kuleshova, L. G., Kovalenko, I. F., Kholodnyy, V. S., Gordiyenko, E. O., & Gordiyenko, O. I. (2006). Possible Mechanisms of Chlorpromazine Antihemolytic Effect. Problems of Cryobiology and Cryomedicine, 16(2), 137–146. Retrieved from http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/594