KOVALENKO, S. E.; ALEKSEYEVA, L. I.; KULESHOVA, L. G.; KOVALENKO, I. F.; KHOLODNYY, V. S.; GORDIYENKO, E. O.; GORDIYENKO, O. I. Possible Mechanisms of Chlorpromazine Antihemolytic Effect. Problems of Cryobiology and Cryomedicine, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 137–146, 2006. Disponível em: http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/594. Acesso em: 23 jun. 2024.