Kovalenko, S. E., L. I. Alekseyeva, L. G. Kuleshova, I. F. Kovalenko, V. S. Kholodnyy, E. O. Gordiyenko, and O. I. Gordiyenko. 2006. “Possible Mechanisms of Chlorpromazine Antihemolytic Effect”. Problems of Cryobiology and Cryomedicine 16 (2):137-46. http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/594.