Litvinova, L. S., Shchupletsova, V. V., Khaziakhmatova, O. G., Yurova, K. A., Malashchenko, V. V., Todosenko, N. M., Khlusova, M. Y., Sharkeyev, Y. P., Komarova, E. G., Sedelnikova, M. B., Chaykina, M. V. and Khlusov, I. A. (2018) “Migration Ability of Multipotent Mesenchymal Stromal Cells in Cultivation with Relief Calcium Phosphate Coating”, Problems of Cryobiology and Cryomedicine, 28(1), pp. 89–93. doi: 10.15407/cryo28.01.089.