Pogorielov, M. V., Deineka, V. N., Vasyliev, R. G., Zubov, D. A., Oleshko, O. N., Liubchak, I. V., Gubar, O. S., Zlatska, O. V., Rodnichenko, A. Y., Vodsedalkova, K. and Berezkinova, L. (2018) “PLA Nanofibrous Scaffolds for Full Thickness Wound Healing”, Problems of Cryobiology and Cryomedicine, 28(1), pp. 69–73. doi: 10.15407/cryo28.01.069.