[1]
A. M. Kompaniets, O. V. Nikolenko, V. V. Chekanova, and Y. S. Yesipova, “Cryoprotective Efficiency of Media Based on Oxyethyl Derivatives of Polyols During Freezing of Human Erythrocytes”, Probl Cryobiol Cryomed, vol. 18, no. 3, pp. 299–301, Nov. 2008.