Litvinova, L. S., V. V. Shchupletsova, O. G. Khaziakhmatova, K. A. Yurova, V. V. Malashchenko, N. M. Todosenko, M. Y. Khlusova, Y. P. Sharkeyev, E. G. Komarova, M. B. Sedelnikova, M. V. Chaykina, and I. A. Khlusov. “Migration Ability of Multipotent Mesenchymal Stromal Cells in Cultivation With Relief Calcium Phosphate Coating”. Problems of Cryobiology and Cryomedicine, vol. 28, no. 1, Mar. 2018, pp. 89-93, doi:10.15407/cryo28.01.089.