Gladkikh, Yu. V., G. S. Lobyntseva, A. V. Elskaya, L. L. Lukash, G. P. Kozinets, Yu. P. Rubizov, O. N. Kovalenko, A. V. Voronin, D. V. Lobyntsev, and V. Yu. Gladkikh. “Cellular and Tissue Preparations in Regenerative Medicine (therapy of Burn Disease)”. Problems of Cryobiology and Cryomedicine 15, no. 3 (September 25, 2005): 409. Accessed November 29, 2022. http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/1144.