1.
Pogorielov MV, Deineka VN, Vasyliev RG, Zubov DA, Oleshko ON, Liubchak IV, Gubar OS, Zlatska OV, Rodnichenko AY, Vodsedalkova K, Berezkinova L. PLA Nanofibrous Scaffolds for Full Thickness Wound Healing. Probl Cryobiol Cryomed [Internet]. 2018Mar.25 [cited 2024Mar.2];28(1):69-73. Available from: http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/1381