1.
Kovalenko SE, Alekseyeva LI, Kuleshova LG, Kovalenko IF, Kholodnyy VS, Gordiyenko EO, Gordiyenko OI. Possible Mechanisms of Chlorpromazine Antihemolytic Effect. Probl Cryobiol Cryomed [Internet]. 2006Jun.15 [cited 2024Apr.19];16(2):137-46. Available from: http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/594