1.
Shablii V, Kuchma M, Kyryk V, Onishchenko G, Tsupykov O, Klymenko P, Kuchuk O, Gabrielyan A, Domanskiy T, Onishchenko V, Lukash L, Lobyntseva G. Mesenchymal Stromal Cells from Native and Cryopreserved Human Placenta: Phenotype, Multipotency and In Vivo Migration Potential. Probl Cryobiol Cryomed [Internet]. 2012Jun.18 [cited 2024Apr.15];22(2):157-60. Available from: http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/79