Vol 22, No 4 (2012)

Problems of Cryobiology

Table of Contents

Issue cover
 
Editorial Information
 
Table of Contents
 
387-388

Theoretical and Experimental Cryobiology

O. I. Gordiyenko, S. Ye. Kovalenko, I. F. Kovalenko
389-397
V. V. Lomako, I. F. Kovalenko, A. V. Shilo
398-409
T. M. Gurina, A. L. Kirilyuk
410-422
M. V. Shevchenko, A. N. Sukach
423-432
A. F. Todrin, E. V. Timofeyeva
433-452

Cryopreservation of Biological Resources

L. A. Babiychuk, R. K. Migunova, O. F. Nevzorova, V. P. Nevzorov
453-461
Yu. V. Voyda, S. V. Biryukova, I. P. Vysekantsev
462-467

Cryomedicine, Clinical and Experimental Transplantology

L. D. Lyubich, M. I. Lisyanyy
468-483
V. H. Samadov, A. P. Kuzmenko, V. D. Zaharychev
484-490
Key Word Index. Volume 22
 
491-496
Table of Contents. Volume 22
 
497-502
Instruction for authors (in russian)
 
503