Отдел криобиохимии

Гранты

Международные гранты

1.Wellcome Trust (Великобритания) № 056648/Z/99/Z (1999-2001)
"Покращення гіпотермічного зберігання печінки шляхом підтримки гліколізу та попередження осмотичного набряку клітин"
"Улучшение гипотермического хранения печени путем поддержки гликолиза и предотвращения осмотического набухания клеток"
"Improvement of liver hypothermic storage by glycolysis support and prevention of osmotic cell swelling"


2. Wellcome Trust (Великобритания) № 069472 (2003-2005).
"Вплив гіпотермічного зберігання та метаболічної попередньої обробки на структуру і функцію мітохондрій печінки"
"Влияние гипотермического хранения и метаболической предобработки на структуру и функцию митохондрий печени"
"The effects of cold preservation and prior metabolic conditioning on liver mitochondrial structure and function".


3. Украино-израильский грант № ГР 0109U004664 (2009-2010)
"Індукція фенотипу панкреатичних бета-клітин у кріоконсервованих мезенхімальних стовбурових клітинах кісткового мозку, шкіри та жирової тканини дорослої людини in vitro"
"Индукция фенотипа панкреатических бета-клеток в криоконсервированных мезенхимальных стволовых клетках костного мозга, кожи и жировой ткани взрослого человека in vitro"
"In vitro induction оf pancreatic beta cell phenotype in cryopreserved human adult mesenchymal stem cells derived from bone marrow, skin and adipose tissue"


4. Украино-российский грант № ГР 0109U004663 (2009-2010)
"Адгезія, проліферація та мультилінійне диференціювання мезенхімальних стовбурових клітин в умовах культивування у макропористих матрицях на основі полімерних кріогелів, що містять прищеплені "якірні" наночастинки"
"Адгезия, пролиферация и мультилинейная дифференцировка мезенхимальных стволовых клеток в условиях культивирования в макропористых матрицах на основе полимерных криогелей, содержащих привитые "якорные" наночастицы"
"Adhesion, proliferation and multilineage differentiation of mesenchymal stem cells upon the three-dimensional culturing in macroporous matrices based on polymeric cryogels that contain drafted "anchor" nano-particles"


5. Грант Украинского научно-технического центра (УНТЦ) № 4419 (2009-2010)
"Вивчення безпеки застосування клітин фетального походження в клітинній терапії"
"The study of the safety of fetal cell using in cell therapy"


Государственные гранты:

Програма Національної Академії Наук України " Новітні медико-біологічні проблеми та оточуюче середовище людини":
1. Біорегулятори стовбурових клітин (2003-2006).
2. Вивчення дії біорегуляторів стовбурових та прогеніторних клітин на моделях in vivo та in vitro (2007-2009).


в отдел на домашнюю

Украина, 61015, Харьков, ул. Переяславская 23,
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины
Тел: (+38 057) 373-41-43,   373-38-07,   373-30-39;     Факс: (+38 057) 373-30-84
E-mail: cryo@online.kharkov.ua