Дополнительные научные формирования

На главную страницу


Відділ кріопатофізіології і імунології
Наукові співробітники відділу:

Відділ створений в 1993 р, керівник - доктор медичних наук, професор, академік НАН України Гольцев Анатолій Миколайович. У відділі працює 25 співробітників, серед них 8 наукових.

Керівник відділу:
доктор
медичних наук
академік НАН України
Анатолій Миколайович
Гольцев

Відділ був сформований з урахуванням необхідності проведення в ІПКіК НАНУ робіт, що стосуються вивчення патофізіологічних основ взаємодії кріоконсервованого матеріалу (кісткового мозку, клітин фетальної печінки і т. Д.) З організмом реципієнта. Ці роботи стали логічним продовженням досліджень розпочатих професором Цуцаевой А.А. у відділі кріоіммунологіі з часу утворення ІПКіК НАН України.

Основним напрямком досліджень наукової школи відділу в даний час є вивчення патогенетичних основ розвитку аутоімунних захворювань (АИЗ), а також вивчення механізмів імунокоригуючого ефекту кріоконсервованих продуктів фетоплацентарного комплексу - ПФПК (фетальні нервові клітини, клітини фетальної печінки, плацента та ін.) Різних термінів гестації з метою обґрунтування можливості їх застосування при лікуванні патологій аутоімунного генезу.

В рамках виконуваної тематики проводиться атестація стану гемопоетичного плацдарму, в першу чергу, стовбурових кровотворних (СКК) і мезенхімальних (МСК) клітин експериментальних тварин з індукованими АИЗ. Акцентується увага на зміну фенотипічних характеристик СК, характеру експресії генів, відповідальних за підтримку стовбурові, проліферації і диференціювання. Для цих цілей використовують сучасні технології виділення стовбурових клітин, продукції ними транскриптов і т.д.

Досліджуються причини розвитку "дефекту" СКК і МСК при АИЗ, ступінь якого визначається видом патології і етапом її розвитку, а також обґрунтування можливості проведення, так званої "реконструктивної" терапії у вигляді трансплантації кровотворних попередників з різних джерел для лікування деяких форм АИЗ . Ведуться дослідження з оцінки значущості компонентного складу гемопоетичних тканин (КФП, кісткового мозку, кордової крові) в реалізації "реставраційного" їх потенціалу при лікуванні АИЗ. Отримано докази успішного лікування цієї патології клітинами фетальної печінки (КФП) і залежність ефекту від термінів.


На підставі раніше запропонованої нами концепції можливості використання кріоконсервування як фактора управління станом біооб'єкту, розробляються умови і режими кріоконсервування дозволяють змінювати компонентний склад, імуногенні й імуномодулюючі характеристики кровотворної тканини. Підтверджено факт і досліджуються механізми, що обумовлюють мінімізацію розвитку імунного конфлікту у вигляді хвороби "трансплантат проти господаря" (БТПХ) при трансплантації кріоконсервованого гістонесовместімого кісткового мозку (КМ). Вивчаються патогенетичні основи мінімізації розвитку даної патології при одночасному застосуванні кріоконсервованого КМ і КФП різного терміну гестації і ролі мезенхімальних стовбурових клітин (МСК) фетальної печінки в активації T-reg клітин через активацію індоламін-2,3-діоксигенази (ІДО). У руслі цього напрямку ведеться конкурсна робота відповідно до "Програми цільових ініціатив з досліджень та розвитку" (УНТЦ та НАН України), присвячена розробці технологій культивування МСК кісткового мозку з використанням нанокомпозитних покриттів для регуляції процесів їх самопідтримки, диференціювання і метаболічної активності.

Проводяться дослідження по вивченню впливу чинників кріоконсервування на стан генома стовбурових і імунокомпетентних клітин, зокрема, особливостей експресії генів самопідтримки, проліферації і диференціювання СКК і МСК з різних джерел. Отримано докази і ведеться вивчення механізму реалізації ефекту "ревіталізації" фетальних тканин пізніх термінів гестації після кріоконсервування. У зв'язку з цим, вивчаються механізми впливу певних режимів кріоконсервування як фактора підвищення терапевтичного потенціалу ПФПК. Обґрунтовується можливість певних режимів кріоконсервування реалізувати ефект селективного збагачення гетерогенної популяції клітинами з фенотипическими ознаками стовбурових попередників.

У відділі вперше сформовано напрямок досліджень з оцінки протипухлинної активності кріоконсервованих ПФПК і їх коригуючого впливу на стан иммунокомпетентной сфери пухлини-носіїв. Проводиться атестація стану стовбурових ракових клітин (СРК) і їх чутливості до факторів кріоконсервування; продемонстрований "ревіталізірующій" ефект криовоздействия на СРК в "старіючої" культурі.

З позицій розуміння значимості вихідного стану біооб'єкту у визначенні ефективності його кріоконсервування розробляються "адаптовані" режими кріоконсервування КМ донорів з АИЗ для аутотрансплантації і корекції гемопоетичного плацдарму.

Вивчаються механізми впливу ПФПК (КФП, фракції МСК, СКК і ін.) На різні системи організму в умовах розвитку пухлинного процесу, включаючи генетично детерміновану онкопатологію. З метою обґрунтування онкобезопасності, в даний час ведуться дослідження з оцінки бластогенной активності самих ПФПК. На рівні транскрипційних каскадів, а саме, експресії протоонкогенов вивчається стан генетичного апарату імунокомпетентних клітин після застосування фетального матеріалу в умовах "интактного" організму і при ряді патологій.

Одним з важливих розділів роботи відділу є дослідження по вивченню біологічної активності різних компонентів кордової крові. Розроблено і дозволений до застосування в клініці оригінальний препарат "Кріоцелл-Гемокорд", створений на основі кордової крові людини, який вже знайшов широке застосування в лікуванні патологічних станів організму різної етіології. В даний час на рівні доклінічних випробувань отримані переконливі дані його противірусної активності.

Основні публікації відділу


Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com