Choice of Vitrification Mode for Macroporous Matrices Seeded with Mesenchymal Stromal Cells

Authors

  • Natalia Trufanova Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv
  • Igor Kovalenko Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv
  • Oleksandr Petrenko Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv

DOI:

https://doi.org/10.15407/cryo30.01.077

Keywords:

tissue engineered constructs, macroporous matriсes, vitrification, devitrification, cracking, mesenchymal stromal cells, viability

Abstract

The composition of the solution of cryoprotectants and vitrification conditions (saturation methods, removal of cryoprotectants, cooling-warming modes) of tissue engineered constructs based on macroporous matrices (MPM) and mesenchymal stromal cells (MSCs), preventing the development of crystallization and cracking of a glassy phase, were determined and the influence of the developed conditions on cell viability and MPM structure was studied. Crystallization and cracking were investigated during MPM cooling and warming in cryoprotectant solutions in cryovials. The viability of MSCs in suspension was determined by trypan blue staining, and that as a part of MPM was examined by ethidium bromide and fluorescein diacetate staining. The MSCs metabolic activity was evaluated with the MTT test. The selected conditions were shown to provide a high viability of MSCs after vitrification in the form of a suspension, but required an improvement to preserve the cells seeded in macroporous matrices.

Probl Cryobiol Cryomed 2020; 30(1): 77-89

Author Biographies

Natalia Trufanova , Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv

Department of Cryobiochemistry

Igor Kovalenko , Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv

Department of Low Temperature Preservation

Oleksandr Petrenko, Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv

Department of Cryobiochemistry

References

Acker J, Larese A, Yang H, et al. Intracellular ice formation is affected by cell interactions. Cryobiology. 1999; 38(4): 363-71. CrossRef

Baudot A, Alger L, Boutron P. Glass-forming tendency in the system water-dimethyl sulfoxide. Cryobiology. 2000; 40(2): 151-8. CrossRef

Baudot A, Odagescu V. Thermal properties of ethylene glycol aqueous solutions. Cryobiology. 2004; 48(3): 283-94. CrossRef

Catry J, Luong-Nguyen M, Arakelian L, et al. Circumferential esophageal replacement by a tissue-engineered substitute using mesenchymal stem cells: an experimental study in mini pigs. Cell Transplant. 2017; 26(12): 1831-9. CrossRef

Chen D, Gelenter MD, Hong M, et al. Icephobic surfaces induced by interfacial nonfrozen water. ACS Appl Mater Interfaces. 2017; 9(4): 4202-14. CrossRef

Dankberg F, Persidsky MD. A test of granulocyte membrane integrity and phagocytic function. Cryobiology. 1976; 13(4): 430-2. CrossRef

Day AGE, Bhangra KS, Murray-Dunning C. The effect of hypothermic and cryogenic preservation on engineered neural tissue. Tissue Eng Part C Methods. 2017; 23(10): 575-82. CrossRef

Flaxman BA. Cell identification in primary cell cultures from skin. In vitro. 1974; 10(1-2): 112-8. CrossRef

Fritsch K, Pigeot S, Feng X, et al. Engineered humanized bone organs maintain human hematopoiesis in vivo. Exp Hematol. 2018; 61: 45-51. CrossRef

Irimia D, Karlsson J. Kinetics and mechanism of intercellular ice propagation in a micropatterned tissue construct. Biophys J. 2002; 82(4): 1858-68. CrossRef

Kravchenko LP, Petrenko AYu, Somov AYu, et al. Respiratory activity of isolated rat hepatocytes following cold storage and subsequent rewarming: A comparison of sucrose-based and University of Wisconsin solutions. Cryobiology. 2001; 42(3): 218-21. CrossRef

Kuleshova LL, MacFarlane DR, Trounson AO, et al. Sugars exert a major influence on the vitrification properties of ethylene glycol-based solutions and have low toxicity to embryos and oocytes. Cryobiology. 1999; 38(2): 119-30. CrossRef

Lawson A, Mukherjee IN, Sambanis A. Mathematical modeling of cryoprotectant addition and removal for the cryopreservation of engineered or natural tissues. Cryobiology. 2012; 64(1): 1-11. CrossRef

MacFarlane DR, Forsyth M, Barton CA. Vitriï¬cation and devitriï¬cation in cryopreservation. In: Steponkus PL, editor. Advances in Low-Temperature Biology. London: JAI Press; 1991, Vol. 1. p. 221-77.

Mehl PM. Nucleation and crystal growth in a vitriï¬ cation solution tested for organ cryopreservation by vitriï¬ cation. Cryobiology. 1993; 30(5): 509-18. CrossRef

Petrenko YA, Ivanov RV, Lozinsky VI, et al. Comparison of the methods for seeding human bone marrow mesenchymal stem cells to macroporous alginate cryogel carriers. Bull. Exp. Biol. Med. 2011; 150(4): 543-6. CrossRef

Petrenko YA, Ivanov RV, Petrenko AY, et al. Coupling of gelatin to inner surfaces of pore walls in spongy alginate-based scaffolds facilitates the adhesion, growth and differentiation of human bone marrow mesenchymal stromal cells. J Mater Sci Mater Med. 2011; 22(6): 1529-40. CrossRef

Riss T, Moravec RA, Niles AL, et al. Cell Viability Assays. In: Assay Guidance Manual [Internet]. 2013 May 1 [cited 2018 May 22]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK144065/

Seglen PO. Preparation of isolated rat liver cells. Methods Cell Biol. 1976; 13: 29-83. CrossRef

Shaw JM, Kuleshova LL, MacFarlane DR, et al. Vitrification properties of solutions of ethylene glycol in saline containing PVP, Ficoll, or dextran. Cryobiology. 1997; 35(3): 219-29. CrossRef

Steif PS, Palastro M, Wen CR, et al. Cryomacroscopy of vitrification, Part II: Experimental observations and analysis of fracture formation in vitrified VS55 and DP6. Cell Preservation Technology. 2005; 3(3): 184-200. CrossRef

Trufanova NA, Zaikov VS, Zinchenko AV, et al. Closed vitrification system as a platform for cryopreservation of tissue engineered constructs. CryoLetters. 2016; 37(6): 440-7. PubMed

Wen F, Magalhães R, Gouk SS, et al. Vitreous cryopreservation of nanofibrous tissue-engineered constructs generated using mesenchymal stromal cells. Tissue Eng Part C Methods. 2009; 15(1): 105-14. CrossRef a>

Wowk B, Leitl E, Rash CM, et al. Vitrification enhancement by synthetic ice blocking agents. Cryobiology. 2000; 40(3): 228-36. CrossRef

Wowk B. Roles of ice-active agents in organ cryopreservation. Cryobiology. 2015; 71(1): 172-3. CrossRef

Wu Y, Yu H, Chang S, et al. Vitreous cryopreservation of cell-biomaterial constructs involving encapsulated hepatocytes. Tissue Eng. 2007; 13(3): 649-58. CrossRef

Downloads

Published

2020-03-28

How to Cite

Trufanova , N., Kovalenko , I., & Petrenko, O. (2020). Choice of Vitrification Mode for Macroporous Matrices Seeded with Mesenchymal Stromal Cells. Problems of Cryobiology and Cryomedicine, 30(1), 77–89. https://doi.org/10.15407/cryo30.01.077

Issue

Section

Cryopreservation of Biological Resources