[1]
Misharina, Z.A., Balan, V.V., Kryachok, I.A., Minchenko, Z.M., Belyayeva, N.V., Samson, Y.M., Chuyskiy, V.G., Karamanesht, Y.Y., Khomenko, V.I. and Bebeshko, V.G. 2008. Hemopoietic Stem Cells for Transplantation in Patients with Oncohematological Pathology. Problems of Cryobiology and Cryomedicine. 18, 4 (Dec. 2008), 465–467.