[1]
Babijchuk, L.A., Kudokotseva, O.V., Zubov, P.M., Ryazantsev, V.V., Zubova, O.L. and Gurina, T.M. 2008. Cord Blood Autobanks: Cryopreservation and Testing Methods. Problems of Cryobiology and Cryomedicine. 18, 4 (Dec. 2008), 524–526.