(1)
Semionova, Y. A.; Zemlyanskikh, N. G.; Orlova, N. V.; Shpakova, N. M. Antihemolytic Efficiency of Chlorpromazine under Posthypertonic Shock and Glycerol Removal from Erythrocytes After Thawing. Probl Cryobiol Cryomed 2017, 27, 51-60.