(1)
Ladyhina, V. I.; Kiroshka, V. V.; Savvova, Оksana V.; Fesenko, O. I.; Bondarenko, T. P. Cultivation of Mesenchymal Bone Marrow Stem Cells on Glass-Crystalline Materials. Probl Cryobiol Cryomed 2017, 27, 163.