(1)
Grischenko, V. I.; Chadaev, V. Y.; Volina, V. V.; Batsunova, L. V. Study of Effect of Cryopreserved Testicular Tissue Allotransplantation on Reproductive Function of Rabbits With Testes Hypofunction. Probl Cryobiol Cryomed 2009, 19, 500-502.