(1)
Markova, K. V.; Ramazanov, V. V.; Bondarenko, V. A. Osmotic Effect on Human Erythrocyte Detergent Lysis. Probl Cryobiol Cryomed 2009, 19, 243-253.