(1)
Misharina, Z. A.; Balan, V. V.; Kryachok, I. A.; Minchenko, Z. M.; Belyayeva, N. V.; Samson, Y. M.; Chuyskiy, V. G.; Karamanesht, Y. Y.; Khomenko, V. I.; Bebeshko, V. G. Hemopoietic Stem Cells for Transplantation in Patients With Oncohematological Pathology. Probl Cryobiol Cryomed 2008, 18, 465-467.