(1)
Babijchuk, L. A.; Kudokotseva, O. V.; Zubov, P. M.; Ryazantsev, V. V.; Zubova, O. L.; Gurina, T. M. Cord Blood Autobanks: Cryopreservation and Testing Methods. Probl Cryobiol Cryomed 2008, 18, 524-526.