(1)
Gulevskiy, A. K.; Moiseyeva, N. N.; Abakumova, Y. S.; Nikolchenko, A. Y.; Shchenyavkiy, I. I.; Gorina, O. L.; Trifonova, A. V.; Ivanov, Y. G. Studying of Biological Activity of Fraction Less Than 5 KD From Cattle Cord Blood Cryohaemolizate. Probl Cryobiol Cryomed 2008, 18, 531-534.