(1)
Zemlyanskikh, N. G.; Nikolchenko, A. Y.; Babijchuk, L. A. PEO-1500 Inhibits Human Erythrocyte Ca2+-ATPase. Probl Cryobiol Cryomed 2007, 17, 115-125.