(1)
Smolyaninova, E. I.; Khromenkova, O. B.; Zhernoklev, G. V.; Pishko, O. V. Equilibration Effect in Freezing Medium on Osmotic Resistance and Viability of 8-Cell Mice Embryos. Probl Cryobiol Cryomed 2004, 3-11.