Semionova, Y. A., Zemlyanskikh, N. G., Orlova, N. V., & Shpakova, N. M. (2017). Antihemolytic Efficiency of Chlorpromazine under Posthypertonic Shock and Glycerol Removal from Erythrocytes after Thawing. Problems of Cryobiology and Cryomedicine, 27(1), 51–60. https://doi.org/10.15407/cryo27.01.051