Misharina, Z. A., Balan, V. V., Kryachok, I. A., Minchenko, Z. M., Belyayeva, N. V., Samson, Y. M., Chuyskiy, V. G., Karamanesht, Y. Y., Khomenko, V. I., & Bebeshko, V. G. (2008). Hemopoietic Stem Cells for Transplantation in Patients with Oncohematological Pathology. Problems of Cryobiology and Cryomedicine, 18(4), 465–467. Retrieved from https://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/354