MISHARINA, Z. A.; BALAN, V. V.; KRYACHOK, I. A.; MINCHENKO, Z. M.; BELYAYEVA, N. V.; SAMSON, Y. M.; CHUYSKIY, V. G.; KARAMANESHT, Y. Y.; KHOMENKO, V. I.; BEBESHKO, V. G. Hemopoietic Stem Cells for Transplantation in Patients with Oncohematological Pathology. Problems of Cryobiology and Cryomedicine, [S. l.], v. 18, n. 4, p. 465–467, 2008. Disponível em: https://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/354. Acesso em: 27 may. 2024.