Grechishnikova, Mariia P., Viktor V. Chizhevsky, Iryna V. Govor, and Igor P. Vysekantsev. 2017. “Screening for Informative Express Methods to Assess Spirulina Cyanobacteria Preservation in Cryopreservation”. Problems of Cryobiology and Cryomedicine 27 (2):183. https://doi.org/10.15407/cryo27.02.183.