Goltsev, Anatoliy M., Mykola O. Bondarovych, Tatiana G. Dubrava, Natalya M. Babenko, Yuliya O. Gaevska, Maksim V. Ostankov, and Iryna A. Buriak. 2019. “Immunological Traits of Cryoablation in Combination Therapy of Cancer”. Problems of Cryobiology and Cryomedicine 29 (4):297-302. https://doi.org/10.15407/cryo29.04.297.