Misharina, Zh. A., V. V. Balan, I. A. Kryachok, Zh. M. Minchenko, N. V. Belyayeva, Yu. M. Samson, V. G. Chuyskiy, Ye. Ye. Karamanesht, V. I. Khomenko, and V. G. Bebeshko. 2008. “Hemopoietic Stem Cells for Transplantation in Patients With Oncohematological Pathology”. Problems of Cryobiology and Cryomedicine 18 (4):465-67. https://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/354.